Có 1 kết quả:

dǐng ràng

1/1

dǐng ràng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hand over (a business etc) for an agreed price (Tw)