Có 1 kết quả:

dǐng mén zhuàng hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to support the family business (idiom)