Có 1 kết quả:

dǐng miàn

1/1

dǐng miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top
(2) top side
(3) top surface