Có 1 kết quả:

dǐng diǎn

1/1

dǐng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) summit
(2) peak
(3) (math.) vertex