Có 1 kết quả:

qǐng zhī

1/1

qǐng zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a moment
(2) shortly after

Một số bài thơ có sử dụng