Có 1 kết quả:

qǐng zhě

1/1

qǐng zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just now
(2) a short while ago

Một số bài thơ có sử dụng