Có 1 kết quả:

Xiàng Zhuāng wǔ jiàn , yì zài Pèi gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. Xiang Zhuang performs the sword dance, but his mind is set on Liu Bang 劉邦|刘邦[Liu2 Bang1] (idiom); refers to 206 BC plot to murder Liu Bang, aka Duke of Pei 沛公[Pei4 gong1] and the future Han emperor, during a sword dance at Feast at Hongmen 鴻門宴|鸿门宴[Hong2 men2 Yan4]
(2) an elaborate deception to hide malicious intent