Có 1 kết quả:

xiàng liàn ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) necklace
(2) CL:條|条[tiao2]