Có 1 kết quả:

shùn lì

1/1

shùn lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuận lợi, thuận tiện

Từ điển Trung-Anh

(1) smoothly
(2) without a hitch