Có 1 kết quả:

shùn zi

1/1

shùn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a straight (poker, mahjong)

Một số bài thơ có sử dụng