Có 1 kết quả:

shùn chā

1/1

shùn chā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(trade or budget) surplus