Có 1 kết quả:

shùn yìng

1/1

shùn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to comply
(2) to conform to
(3) in tune with
(4) adapting to
(5) to adjust to