Có 1 kết quả:

shùn yìng tiān shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

going with nature and the seasons (TCM)