Có 1 kết quả:

shùn qì

1/1

shùn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nice
(2) pleasant