Có 1 kết quả:

shùn téng mō guā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to follow the vine to get to the melon
(2) to track sth following clues