Có 1 kết quả:

shùn shì

1/1

shùn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agreeable
(2) to conform