Có 1 kết quả:

shùn fēng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vehicle that gives one a free ride
(2) (fig.) (ride on sb's) coattails
(3) (take advantage of) an opportunity