Có 1 kết quả:

yù bèi yì jūn rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

reserve troops