Có 1 kết quả:

yù gào

1/1

yù gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forecast
(2) to predict
(3) advance notice