Có 1 kết quả:

yù dìng

1/1

yù dìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

dự định

Từ điển Trung-Anh

to schedule in advance

Một số bài thơ có sử dụng