Có 1 kết quả:

yù gǎn

1/1

yù gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a premonition
(2) premonition