Có 1 kết quả:

yù yìng lì

1/1

yù yìng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

prestressed