Có 1 kết quả:

yù zhī

1/1

yù zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay in advance
(2) to get payment in advance