Có 1 kết quả:

yù dìng

1/1

yù dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to place an order
(2) to book ahead