Có 1 kết quả:

yù fáng xìng

1/1

yù fáng xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prophylactic
(2) preventative
(3) protective