Có 1 kết quả:

wán liè

1/1

wán liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stubborn and obstreperous
(2) naughty and mischievous