Có 1 kết quả:

bān gěi

1/1

bān gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to award
(2) to confer on (sb)