Có 1 kết quả:

dùn cuò yì yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cadence
(2) modulation