Có 1 kết quả:

dùn shí

1/1

dùn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immediately
(2) suddenly

Một số bài thơ có sử dụng