Có 1 kết quả:

lǐng dǎo néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

leadership (ability)