Có 1 kết quả:

lǐng wù

1/1

lǐng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand
(2) to comprehend