Có 1 kết quả:

lǐng wù lì

1/1

lǐng wù lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comprehension
(2) perception
(3) feeling