Có 1 kết quả:

lǐng huì

1/1

lǐng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand
(2) to comprehend
(3) to grasp