Có 1 kết quả:

lǐng yǎng

1/1

lǐng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adoption
(2) to adopt (a child)