Có 1 kết quả:

yí yǎng

1/1

yí yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look after one's health
(2) to keep fit

Một số bài thơ có sử dụng