Có 1 kết quả:

tóu bàn tiān

1/1

tóu bàn tiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) morning
(2) first half of the day