Có 1 kết quả:

tóu bàn tiānr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 頭半天|头半天[tou2 ban4 tian1]