Có 1 kết quả:

tóu bāo jūn

1/1

tóu bāo jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cephalosporin (pharm.)
(2) cephalothin