Có 1 kết quả:

tóu xuán liáng , zhuī cì gǔ ㄊㄡˊ ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄟ ㄘˋ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. with his head attached to a beam and stabbing his thigh with an awl (idiom)
(2) fig. to study assiduously and tirelessly