Có 1 kết quả:

tóu shéng

1/1

tóu shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

string to tie hair