Có 1 kết quả:

tóu hào ㄊㄡˊ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) first rate
(2) top rank
(3) number one