Có 1 kết quả:

tóu hào

1/1

tóu hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first rate
(2) top rank
(3) number one