Có 1 kết quả:

tóu miàn rén wù ㄊㄡˊ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) leading figure
(2) bigwig