Có 1 kết quả:

tuí huài

1/1

tuí huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dilapidated
(2) decrepit

Một số bài thơ có sử dụng