Có 1 kết quả:

pín kuān

1/1

pín kuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frequency range
(2) bandwidth