Có 1 kết quả:

pín duàn

1/1

pín duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (radio) band
(2) frequency band