Có 1 kết quả:

pín fán

1/1

pín fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frequently
(2) often

Một số bài thơ có sử dụng