Có 1 kết quả:

kē lì wú shōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

not a single grain was reaped (as in a bad harvest year)