Có 1 kết quả:

kē lì wù

1/1

kē lì wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

particulate matter (PM)