Có 1 kết quả:

tí bá

1/1

tí bá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short comments
(2) preface and postscript