Có 1 kết quả:

é dìng zhí

1/1

é dìng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rating (for power output, flame resistance etc)